1. Doorn en Keizer B.V., handelend onder andere onder de volgende (handels)namen, Doorn en Keizer of Doorn en Keizer Arbeidsrechtadvocaten (“Doorn en Keizer”), is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die met de aan haar verbonden arbeidsrechtadvocaten de rechtspraktijk uitoefent (“beroepsbeoefenaren”).
 2. De aan Doorn en Keizer verstrekte opdracht(en) worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van uitsluitend deze Algemene Voorwaarden. Doorn en Keizer aanvaardt eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk niet en wijst deze hierbij van de hand.
 3. Ongeacht door wie van de aan Doorn en Keizer verbonden beroepsbeoefenaren een opdracht wordt aanvaard of (al dan niet in samenwerking met anderen) wordt uitgevoerd, geldt uitsluitend Doorn en Keizer als opdrachtnemer, ook als het de expliciete of impliciete bedoeling is dat de opdracht door een specifieke persoon of specifieke personen wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op door of namens Doorn en Keizer aanvaarde opdrachten.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de voor de diensten van Doorn en Keizer verschuldigde netto bedragen berekend op basis van het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren maal het toepasselijke uurtarief van de bij die uitvoering betrokken beroepsbeoefena(a)r(en) van Doorn en Keizer, in welke vermenigvuldiging naar de discretie van Doorn en Keizer factoren als spoed, expertise, belang of complexiteit van de zaak, aard en duur van de relatie met de opdrachtgever en dergelijke mede een rol kunnen spelen. De uurtarieven worden van tijd tot tijd aangepast, waarna de aangepaste uurtarieven zullen gelden. Daarnaast worden door Doorn en Keizer in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte en aan de opdrachtgever voorgeschoten specifieke kosten (bijvoorbeeld griffierechten, kosten voor uittreksels, kosten van koeriers), alsmede de kosten die aan Doorn en Keizer in rekening zijn gebracht door de in artikel 11 hieronder bedoelde onder-opdrachtnemers aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Alle door Doorn en Keizer gefactureerde bedragen worden, voor zover verplicht, vermeerderd met omzetbelasting. Doorn en Keizer factureert iedere twee weken of iedere maand voor de in de voorgaande periode van twee weken dan wel in de voorgaande maand verleende diensten, met een betalingstermijn van veertien dagen. Doorn en Keizer kan deze frequentie van factureren en deze betalingstermijn eenzijdig wijzigen. Na verloop van de factuurtermijn is over het totale factuurbedrag de wettelijke rente van artikel 6:119a BW verschuldigd, alsmede alle door Doorn en Keizer gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten voor incasso, waaronder, doch niet beperkt tot, de volledige kosten voor intern of extern ingeschakelde advocaten. Opdrachtgevers en voormalige opdrachtgevers zijn op eerste verzoek van Doorn en Keizer en naar genoegen van Doorn en Keizer verplicht zekerheid te stellen voor de bedragen die aan Doorn en Keizer in verband met verleende diensten verschuldigd zijn en zullen worden.
 6. Het staat de opdrachtgever en Doorn en Keizer te allen tijde vrij een opdracht zonder opgaaf van redenen tussentijds te beëindigen, met dien verstande dat Doorn en Keizer een opdracht tussentijds en eenzijdig alleen zal beëindigen op een dusdanig zorgvuldige wijze dat de opdrachtgever daarvan zo min mogelijk nadeel ondervindt. Een tussentijdse beëindiging laat de verschuldigdheid door opdrachtgever van de door Doorn en Keizer gefactureerde en nog te factureren bedragen onverlet.
 7. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Doorn en Keizer voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van opdrachten, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Doorn en Keizer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door Doorn en Keizer wordt gedragen. Onder een tekortkoming als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Iedere aansprakelijkheid van Doorn en Keizer voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten.
 8. Ingeval en voor zover in verband met een contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Doorn en Keizer voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van opdrachten en onder de door Doorn en Keizer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet wordt uitgekeerd om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan drie maal het bedrag dat Doorn en Keizer in de voorliggende 12 maanden (gerekend vanaf de tekortkoming) exclusief omzetbelasting heeft gefactureerd aan de betreffende opdrachtgever in de betreffende kwestie, met een maximum van € 25.000, zegge vijfentwintigduizend euro.
 9. Ingeval en voor zover bij of in verband met de uitvoering van opdrachten of in enig ander verband schade ontstaat aan personen of zaken, voor welke schade Doorn en Keizer aansprakelijk is, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Doorn en Keizer gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door Doorn en Keizer wordt gedragen. Iedere aansprakelijkheid van Doorn en Keizer voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten.
 10. Ingeval en voor zover in verband met een aansprakelijkheid van Doorn en Keizer voor schade aan personen of zaken ontstaat in verband met de uitvoering van opdrachten of in enig ander verband en onder de door Doorn en Keizer gesloten aansprakelijkheidsverzekering niet wordt uitgekeerd om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan drie maal het bedrag dat Doorn en Keizer in de voorliggende 12 maanden (gerekend vanaf het ontstaan van de schade) exclusief omzetbelasting heeft gefactureerd aan de betreffende opdrachtgever in de betreffende kwestie, met een maximum van € 25.000, zegge vijfentwintigduizend euro.
 11. Doorn en Keizer kan in het kader van de uitvoering van (een) opdracht(en) niet alleen de bestuurder(s) van haar (indirecte) aandeelhouder(s), alsmede haar werknemers inschakelen, maar ook kan Doorn en Keizer derden inschakelen die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn (“onder-opdrachtnemers”). Doorn en Keizer zal bij de selectie van onder-opdrachtnemers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met de opdrachtgever. Doorn en Keizer is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde onder-opdrachtnemers. Elke aanvaarde opdracht door of namens Doorn en Keizer impliceert de bevoegdheid van Doorn en Keizer om namens de opdrachtgever de algemene voorwaarden en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van onder-opdrachtnemer(s) te aanvaarden.
 12. Niet alleen Doorn en Keizer, maar ook onder-opdrachtnemers die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 13. Doorn en Keizer is de verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Doorn en Keizer verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Statement (http://www.denklaw.nl/privacystatement/).
 14. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de (indirecte) aandeelhouders van Doorn en Keizer, de bestuurders van de (indirecte) aandeelhouders van Doorn en Keizer, met inbegrip van hun eventuele rechtsopvolgers en erfgenamen, alsmede van (ex-)werknemers en al diegenen die ten behoeve van Doorn en Keizer op enige wijze en in welke hoedanigheid hebben gewerkt. De aandeelhouders van Doorn en Keizer zijn besloten vennootschappen. Een lijst van de personen die via vennootschappen aandelen in het kapitaal van Doorn en Keizer houden wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
 15. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanvullende opdrachten en alle vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Doorn en Keizer. Zij zijn in het Nederlands opgesteld en in de Engelse taal vertaald. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst boven de Engelse tekst.
 16. Alle door Doorn en Keizer aanvaarde opdrachten vallen onder de Doorn en Keizer kantoorklachtenregeling.
 17. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Doorn en Keizer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam. Dit laat onverlet dat Doorn en Keizer te allen tijde het recht heeft om een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in de jurisdictie of het arrondissement van de opdrachtgever van Doorn en Keizer. Indien Doorn en Keizer in enige gerechtelijke procedure tegen een opdrachtgever in het gelijk wordt gesteld, is deze opdrachtgever aan Doorn en Keizer vergoeding verschuldigd voor de volledige door Doorn en Keizer buiten en in rechte gemaakte kosten, waaronder de volledige kosten van de door Doorn en Keizer intern of extern ingeschakelde advocaten en andere adviseurs.
 18. Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast door Doorn en Keizer. Vanaf publicatie op onze website van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn deze van toepassing op alle lopende en toekomstige opdrachten aan Doorn en Keizer.
 19. Doorn en Keizer is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 59417978.
 20. Deze algemene voorwaarden zijn op 29 mei 2018 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam onder het depotnummer 52/2018 en zijn tevens te raadplegen op www.denklaw.nl.

ARBEIDSRECHTELIJKE VRAAG

Doorn en Keizer heeft diverse specialisten die u ondersteunen met uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.