Update – De wetswijzigingen vanaf 1 januari 2016 op een rij

Inhoudsopgave

 1. Wet Aanpak Schijnconstructies 
 2. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
 3. Wet Flexibel Werken
 4. Werkloosheidswet (WW)
 5. Dagloon
 6. Transitievergoeding
 7. AOW-leeftijd
 8. Kennismigrant
 9. Privacy
 1. Wet Aanpak Schijnconstructies 

Op 1 juli 2015 is de Wet Aanpak Schijnconstructies ingevoerd en bepaalde delen daarvan treden op 1 januari 2016 in werking:

Onderwerp Vanaf 1 juli 2015 Vanaf 1 januari 2016
Informatie-uitwisseling De Inspectie SZW kan vermoedens van ontduiking van CAO doorgeven aan private CAO-handhavers en/of sociale partners.
Openbaarmaking inspectiegegevens Vanaf 1 januari 2016 wordt gestart met openbaarmaking van inspectiegegevens met betrekking tot de Wet Minimimumloon en Minimumvakantiebijslag (Wml), Wet Arbeid Vreemdeling (Wav) en Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi).
Verlenging algemeen verbindend verklaring (avv) Als CAO ongewijzigd wordt verlengd, kan de avv op verzoek van CAO-partijen voor dezelfde duur (max. 1 jaar) ook worden verlengd.
Ketenaansprakelijkheid Alle opdrachtgevers in de keten kunnen door de werknemer in principe aansprakelijk gesteld worden voor achterstallig loon, indien er sprake is van onderbetaling van een werknemer die feitelijk in Nederland werkt en in de keten wordt gewerkt met overeenkomsten van opdracht/aanneming van werk.
Loonuitbetaling Verplichting tot girale uitbetaling netto verschuldigde wettelijke minimumloon (NB: geldt niet voor minimum vakantiebijslag). Contante uitbetaling is niet toegestaan, op straffe van een geldboete.
Verrekening en inhouding Verrekeningen met of inhoudingen op minimumloon zijn niet langer toegestaan.                                                    *Dit verbod is recentelijk uitgesteld tot 1 juli 2016.
Loonstrook Verplichting tot specificeren onkostenvergoeding en de hoogte daarvan op loonstrook.

Klik op de link voor meer informatie over:

 • de verplichtingen betreffende het minimumloon:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/09/29/wet-aanpak-schijnconstructies-uitleg-over-verplichtingen-inzake-de-wml

 • de ketenaansprakelijkheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-schijnconstructies/documenten/publicaties/2015/12/10/ketenaansprakelijkheid 

 1. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Vanaf 1 januari 2016 treedt de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking en die bestaat uit de volgende onderdelen, die het voor werkgevers naar verwachting aantrekkelijker zullen maken om AOW’ers aan te nemen of door te laten werken.

Onderwerp Tot 1 januari 2016 Na 1 januari 2016
Opzegtermijn  Wettelijke of overeengekomen opzegtermijn. Opzegtermijn van 1 maand.
Ketenregeling 1) maximale duur 24 maanden

2) maximaal 3 bepaalde tijd

3) doorbrekingstermijn 6 maanden.

1) maximale duur 48 maanden

2) maximaal 6 bepaalde tijd

3) geen wijziging doorbrekingstermijn.

Minimumloon Wet minimumloon en vakantiebijslag (WML) geldt niet. WML geldt wel (geen premies werknemersverzekeringen)
Aanpassing arbeidsduur Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA, vanaf 1-1-2016 Wet Flexibel Werken, WFW) geldt wel. WFW geldt niet (ook bij vermindering).
Ziekte 1) 104 weken loondoorbetaling,  re-integratie en opzegverbod

2) plan van aanpak en tweede spoor

3) hersteltermijn van 26 weken bij ziekte en ontslag.

1) 13 weken loondoorbetaling, re-integratie en opzegverbod

* tot 2018 geldt periode van 13 weken, daarna zal in principe een periode van 6 weken gelden

2) geen plan van aanpak en beperking tot eerste spoor.

3) hersteltermijn 6 weken bij ziekte en ontslag.

Let op: er geldt een overgangsrecht voor werknemers die in 2016 de AOW-leeftijd zullen bereiken. 

 1. Wet Flexibel Werken

Vanaf 1 januari 2016 zal de Wet Aanpassing Arbeidsduur een naamswijziging ondergaan en voortaan Wet Flexibel Werken heten. Het recht op het wijzigen van de arbeidsplaats, waaronder thuiswerken, wordt vastgelegd in de wet, maar is niet absoluut. Voorts kan de werkgever een wijziging qua arbeidsduur en arbeidsplaats achteraf herzien in geval van gewijzigde omstandigheden.

Onderwerp Tot 1 januari 2016: Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) Na 1 januari 2016: Wet Flexibel Werken (WFW)
Reikwijdte wet Arbeidsduur. ArbeidsduurWerktijdenArbeidsplaats (inclusief thuiswerken).
Van toepassing op alle werkgevers? Nee, niet als werkgever minder dan 10 werknemers heeft (bij vermeerdering arbeidsduur of aanpassing van arbeidsplaats of werktijd) Geen wijziging.
Hoelang moet werknemer in dienst zijn? Minstens 1 jaar. Minstens 26 weken.
Wanneer moet werknemer verzoek doen voor beoogde ingangsdatum? 4 maanden. 2 maanden en werkgever beslist uiterlijk 1 maand voor ingangsdatum. Bij een niet-tijdige beslissing wordt arbeidsduur en werktijd overeenkomstig verzoek gewijzigd.
Hoe vaak kan een verzoek worden gedaan? 1 keer per 2 jaar (sinds 1 januari 2015). 1 keer per jaar.
Grond voor afwijzing Arbeidsduur: zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang. Arbeidsduur: geen wijzigingWerktijden: zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangSpreiding arbeidsduur/werktijd: redelijkheid en billijkheidArbeidsplaats: geen wettelijke grond (in principe altijd mogelijk).
Herziening Niet van toepassing. Arbeidsduur, Werktijden en Arbeidsplaats:gewijzigde belangen of omstandigheden.
 1. Werkloosheidswet (WW)

Met ingang van 1 januari 2016 zullen, in het kader van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, o.m. de duur, hoogte en opbouw van de WW wijzigen:

Onderwerp Tot 1 januari 2016 Na 1 januari 2016
Maximale duur 38 maanden. 24 maanden, plus evt. aanvulling op grond vaststellingsovereenkomst, CAO of sociaal plan.
Hoogte Eerste 2 maanden 75% en daarna 70% van dagloon. Geen wijziging.
Opbouw 1 jaar arbeidsverleden is gelijk aan 1 maand WW. Eerste 10 jaar is 1 jaar arbeidsverleden gelijk aan 1 maand WW en daarna is 1 jaar arbeidsverleden gelijk aan ½ maand WW.
Passende arbeid Na 1 jaar is alle arbeid passend. Sinds 1 juli 2015 is na ½ jaar alle arbeid passend.
Verrekening inkomsten (in de regel) urenverrekening. Inkomensverrekening vanaf eerste dag WW.

Let op: er geldt een overgangsrecht. De dienstjaren tot 1 januari 2016 worden berekend op de oude manier en na 1 januari 2016 geldt de nieuwe regel voor berekening van de opbouw van WW.

 1. Dagloon

Het maximum dagloon bedraagt met ingang van 1 januari 2016 EUR 202,17 bruto.

 1. Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding zal vanaf 1 januari 2016 worden verhoogd van EUR 75.000 naar EUR 76.000.

 1. AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd verschuift in 2016 naar 65 jaar en 3 maanden.

Klik op de link voor een overzicht van de AOW-leeftijden:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wanneer-krijg-ik-aow

 1. Kennismigrant

De inkomenscriteria voor kennismigranten luiden met ingang van 1 januari 2016 als volgt:

Categorie kennismigrant Bruto maandsalaris (excl. 8% vakantiebijslag)
30 jaar of ouder EUR 4.240
29 jaar of jonger EUR 3.108
In Nederland afgestudeerde studenten EUR 2.218
Blue Card EUR 4.968
 1. Privacy

Vanaf 1 januari 2016 treedt de Wet Meldplicht Datalekken in werking en is een onderneming verplicht om bepaalde datalekken van persoonsgegevens te melden bij de Nederlandse privacy autoriteit en de betrokken personen in kwestie. De melding van datalekken geschiedt op straffe van een geldboete, die vanaf 1 januari 2016 verhoogd wordt van EUR 4.500 naar maximaal EUR 820.000 of 10% van de jaaromzet.

De hiervoor genoemde boete zal gaan gelden voor alle schendingen van de privacywet (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en is derhalve niet alleen van toepassing op de melding van datalekken.

De Nederlandse privacy autoriteit ondergaat een naamswijziging en zal niet langer College Bescherming Persoonsgegevens maar Autoriteit Persoonsgegevens heten.

Klik op de link voor meer informatie over de meldplicht datalekken:

https://www.cbpweb.nl/nl/melden/meldplicht-datalekken

Voor meer informatie over deze wetswijzigingen kunt u contact opnemen met Martine Hoogendoorn (m.hoogendoorn@denklaw.nl) en Rachid Aolad-Si M’hammad (r.aoladsi@denklaw.nl).