Een ziekmelding om ontslag te voorkomen: het opzegverbod tijdens ziekte onder de WWZ

In deze nieuwsbrief gaan we in op een tweetal rechterlijke uitspraken over het opzegverbod tijdens ziekte onder de WWZ. Het gaat om gevallen waarin na een UWV aanvraag in beroep wordt gegaan bij de kantonrechter. De vraag is of sprake is van ontslagbescherming als een ziekmelding plaatsvindt nadat de ontslagvergunning bij het UWV werd aangevraagd maar voor aanvang van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter.

1. WWZ: mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechter na UWV procedure

Als arbeidsplaatsen komen te vervallen wegens bedrijfseconomische redenen dan is toestemming van het UWV vereist voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst. Onder de WWZ is het mogelijk om binnen twee maanden na de dag waarop de toestemming van het UWV is geweigerd, de kantonrechter te verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Zowel het UWV als de kantonrechter moet zich ervan vergewissen of het opzegverbod tijdens ziekte van toepassing is. In de eerste twee ziektejaren geldt namelijk het opzegverbod tijdens ziekte en kan de werkgever de arbeidsovereenkomst in de regel niet beëindigen.

2. Geen beroep op opzegverbod bij ziekmelding ná indiening UWV aanvraag

Het opzegverbod tijdens ziekte is echter niet van toepassing als de zieke werknemer zich ziek meldt nadat de werkgever de ontslagvergunning heeft aangevraagd bij het UWV. Deze regel moet voorkomen dat werknemers misbruik maken van het opzegverbod tijdens ziekte door zich strategisch ziek te melden en zo ontslag proberen te voorkomen.

De vraag die dan vervolgens rijst is of het ontbreken van een opzegverbod in de UWV-procedure doorwerkt in de daaropvolgende ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Met andere woorden, een werknemer is niet ziek bij aanvang van de UWV-procedure maar wordt later in de procedure wel ziek. Indien een van de partijen vervolgens in beroep gaat bij de kantonrechter is het de vraag of de kantonrechter rekening moet houden met het opzegverbod tijdens ziekte.

3. Hof toetst moment indiening verzoekschrift: wel beroep op opzegverbod

Het Hof Den Bosch heeft in juni 2017 geoordeeld dat een ziekmelding die heeft plaatsgevonden gedurende de looptijd van de UWV-procedure (dus na aanvang van de UWV-procedure), maar voorafgaand aan de aanvang van de ontbindingsprocedure bij de rechtbank een ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de weg staat. Volgens het Hof is voor toepassing van het opzegverbod tijdens ziekte het moment bepalend waarop het verzoek door de kantonrechter is ontvangen en niet het moment waarop het verzoek tot een ontslagvergunning door het UWV is ontvangen

4. Kantonrechter toetst moment indiening UWV aanvraag: geen beroep op opzegverbod

De Kantonrechter Roermond koos in januari 2018 voor een andere benadering. Het ontbindingsverzoek dient als een verlengstuk van de procedure bij het UWV te worden beschouwd waarin de kantonrechter aan dezelfde criteria moet toetsen als het UWV. Als een werknemer die procedure kan doorkruisen door zich op enig moment na de ontslagaanvraag bij het UWV maar vóór de indiening van het ontbindingsverzoek bij de rechter ziek te melden, terwijl het ontslag in de regel geen verband houdt met de ziekte van de werknemer (aangezien die nog niet bestond ten tijde van de ontslagaanvraag) wordt die door de kantonrechter uit te voeren toets illusoir en ligt misbruik op de loer, aldus de kantonrechter.

5. Conclusie: uitkomst afhankelijk van lagere rechter totdat Hoge Raad knoop doorhakt

Met de komst van de WWZ is de mogelijkheid van hoger beroep opengesteld tegen beslissingen in eerste aanleg ten aanzien van wel of niet beëindiging van het dienstverband. Dat dit tot tegenstrijdige uitspraken kan leiden blijkt wel uit bovenstaande. De tijd zal ons leren welk van de twee voornoemde uitspraken het meeste bijval krijgt. Werkgevers moeten er tot die tijd rekening mee houden dat in hoger beroep het ontbindingsverzoek kan worden afgewezen wegens het opzegverbod tijdens ziekte, ook als een werknemer zich pas na de ontslagaanvraag bij het UWV ziek meldt.

6. Meer informatie

Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van ontwikkelingen op dit gebied. Mocht u meer vragen hebben over reorganisatie of zieke werknemers, neem dan contact met Rachid Aolad-Si of Kiki Manse.