Update inzake compensatieregeling transitievergoeding bij twee jaar ziekte

In onze nieuwsbrief van 5 juli jl. hebben wij u op de hoogte gebracht van het wetsvoorstel “maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid” en de daarbij behorende conceptregeling. Inmiddels heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel en is het wetsvoorstel op 20 juli 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee is het wetsvoorstel wet geworden. Met de publicatie in het Staatsblad is de wetswijziging overigens nog niet in werking getreden. Het tijdstip van inwerkingtreding zal nog nader worden bepaald bij koninklijk besluit. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze eerdere nieuwsbrief van 5 juli jl.